Zasady wydawania publikacji
w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

 

Spis treści:

1. Zasady ogólne.

2. Procedura wydawania monografii i prac zbiorowych.

3. Wymogi edytorskie dla monografii i prac zbiorowych.

4. Procedura wydania artykułu w czasopismach.

5. Wymogi edytorskie dla artykułu w czasopismach.

6. Wykaz niezbędnych dokumentów koniecznych w procesie wydania publikacji/artykułu.

 

1. Zasady ogólne.

  1. Wydawnictwo przyjmuje wyłącznie oryginalne prace, dotychczas nie publikowane i nie przeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach.
  2. Przyjęcie pracy do druku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku jest jednoznaczne  z przeniesieniem przez Autorów praw do publikacji na Redakcję Wydawnictwa. Przejęcie tych praw potwierdzone jest sporządzeniem stosownej umowy wydawniczej, lub, w przypadku artykułów, podpisaniem oświadczenia/zgody autora na publikację jego artykułu zgodnie z zasadami ujętymi w oświadczeniu.
  3. Każda publikacja i artykuł podlega recenzowaniu, z wyjątkiem artykułów w czasopismach popularnonaukowych.
  4. Na treści zawarte w publikacji składanej w naszym Wydawnictwie przez Autora, które nie są jego własnością (fotografie, reprodukcje obrazów znajdujących się w zbiorach muzealnych i archiwach, których rozpowszechnianie wymaga uzyskania bądź opłacenia zgody na ich powielenie), Autor dostarcza do Wydawnictwa uzyskane zgody na wykorzystanie tych materiałów.
  5. Jeżeli mają Państwo problem i zastanawiają się, czy przygotowują pracę zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym Wydawnictwie, mają wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z nami na wstępnym etapie prac nad publikacją, by pracując nad tekstem przygotować go w odpowiedni sposób, który umożliwi nam i Państwu szybkie opracowanie redakcyjne publikacji i skróci czas wydania książki. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Domu Studenta nr 1, pok. 11-13.

Powrót na górę strony

 

2. Procedura wydania monografii i prac zbiorowych.

1. Każda publikacja musi zostać zgłoszona do planu wydawniczego. Formularz zgłoszenia do planu wydawniczego monografii lub pracy zbiorowej.

2. Każda publikacja podlega recenzowaniu. Autor wskazuje propozycje recenzentów: w przypadku zwykłych monografii dwóch (praca kierowana jest do jednego recenzenta), w przypadku monografii kończącej dorobek przed ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego trzech (praca poddawana jest ocenie przez dwóch recenzentów) które zatwierdza dyrektor macierzystego instytutu. W formularzu zgłoszenia recenzentów do monografii lub pracy zbiorowej zawarta jest adnotacja, którą potwierdza dyrektor instytutu, że proponowani recenzenci zostali zostali/nie zostali* zweryfikowani w Systemie Wspomagania Wyboru Recenzentów https://sssr.opi.org.pl.

3. Po uzyskaniu negatywnej recenzji praca jest usuwana z planu wydawniczego. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii recenzenta/ów, w przypadku uwag do tekstu, należy wypełnić formularz ustosunkowania się do opinii szczegółowej recenzenta i złożyć go w wydawnictwie wraz poprawioną, wydrukowaną wersją maszynopisu publikacji i dołączyć tekst publikacji w formie elektronicznej.

4. Publikacje opracowywane są redakcyjnie w kolejności zgodnej z datami dostarczenia poprawionych wersji maszynopisów po uwagach recenzentów. Wyjątkiem od tej reguły są czasopisma naukowe oraz monografie kończące dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego (dawniej rozprawy habilitacyjne).

5. W trakcie opracowania redakcyjnego monografii, redaktor prowadzący publikację konsultuje z autorem i omawia tekst książki, nanosząc poprawki redakcyjne. Po skończeniu prac nad publikacją autor otrzymuje tzw. szczotkę swojej publikacji do przejrzenia i zatwierdzenia, którą oddaje wraz z wypełnionym oświadczeniem autora o dopuszczeniu monografii do druku po zapoznaniu się ze szczotką publikacji.

6. Autor może zaproponować wygląd szaty graficznej swojej publikacji, jednak wymaga ona zatwierdzenia jej przez Wydawnictwo, które rezerwuje sobie prawo ingerowania w jej ostateczny kształt. W przypadku braku pomysłu Autora na oprawę zewnętrzną publikacji, Wydawnictwo przygotowuje projekt okładki i przedstawia go autorowi do akceptacji.

Powrót na górę strony

 

 

 

 

3. Wymogi edytorskie dla monografii i prac zbiorowych.

Ze względu na różnice w sposobach publikowania w różnych dziedzinach nauki i preferowanych w nich różnych stylach cytowania, Wydawnictwo nie ma jednego, preferowanego sposobu przygotowania monografii do druku. Najistotniejsze jest, by Autor, wybierając sposób konstruowania pracy w przypadku monografii, był w sposobie cytowania i jej opracowania konsekwentny. W przypadku wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją na etapie pisania publikacji. W przypadku artykułów do pracy zbiorowej uprzejmie prosimy, by autorzy artykułów kontaktowali się z redaktorem naukowym pracy zbiorowej, który przekaże informację o preferowanym w tworzonym przez niego tomie sposobie przygotowania tekstów do druku.

Poniższe zalecenia mają charakter ogólny i są ogólnymi wytycznymi, jak należy przygotować maszynopis tekstu składanego w naszym Wydawnictwie.

 

Wymogi edytorskie dla monografii i prac zbiorowych.

1. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym wolnym od wirusów (edytor tekstu Word 97 lub wyższy), z kontrastowym, jednostronnym wydrukiem laserowym lub atramentowym, w formacie A4, w jednym egzemplarzu (tzw. rozprawy habilitacyjne – dwa egz.). Tekst zapisany na dyskietce nie może się różnić od treści dostarczonego wydruku. W całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki  typu Times New Roman -12  pkt;  przypisy, bibliografia  – 10 pkt; w opisach rysunków i tabel – 9 pkt.

           Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

-         odstęp między wierszami – 1,5,

-         lewy i prawy margines – 2,5 cm,

-         ciągła numeracja stron,

-         można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń.

2. Objętość prac w arkuszach autorskich (1 arkusz autorski zawiera 40 000 znaków ze spacjami – odczytać można w opcji „Narzędzia – Statystyka wyrazów”) powinna być zbliżona do objętości zdeklarowanej w planie wydawniczym lub zgodna z założeniami redaktora tomu bądź komitetu redakcyjnego czasopisma.

 

3. Wydruk komputerowy pracy zwartej powinien zawierać wszystkie elementy książki/artykułu, tj. tekst główny, spi­s treści, przedmowa, wstęp, zakończenie, przypisy, tabele, ilustracje, aneksy, bibliografia, wykaz skrótów,  streszczenia oraz ewentualne indeksy (bez numerów stron).

 

4. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywa­ne miejsce ilustracji. Mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście. Tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,5 cm x 19 cm. Materiał ten nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kse­rokopie i materiały z Internetu. Zdjęcia należy dostarczyć oryginalne, dobrej jakości, która umożliwi ich przygoto­wanie do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 300 dpi (czarno-białe).

 

5. Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod ry­sunkiem i wykresem). Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty, lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów. Wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie. Autorzy są zobowiązani do dostarczenia Wydawnictwu zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.

 

6. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module  rysunkowym (nie zaś rysowana  na stronie dokumentu), a sporządzana w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):

   -  grafika wektorowa – w formacie: .bmp, .cdr, (minimum Corel 9.0),

        -  grafika rastrowa – w formacie: .tif, .jpg.

7. Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie. W każdej pozycji należy podać:

             – nazwisko i pierwsze litery imion autora,

             – tytuł pracy (kursywą) i – jeżeli występuje – podtytuł, oddzielony od tytułu kropką,

            – adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).

           W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:

          – nazwisko i pierwsze litery imion autora,

         – tytuł artykułu (kursywą),

         – tytuł czasopisma (w cudzysłowie),

    – rok wydania, nr tomu lub zeszytu.

Niektóre czasopisma stosują własne zasady sporządzania bibliografii przy artykułach, prosimy o upewnienie się u sekretarza czasopisma lub przewodniczącego komitetu redakcyjnego, lub na stronie czasopisma, jakie zasady są w danym czasopiśmie stosowane.

8. W przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu powinien być tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów  należy podawać po tytule.

 

9. Tytuły dzieł obcojęzycznych i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji (nie może to być transkrypcja).

 

10. W artykułach przeznaczonych do jednego zeszytu naukowego należy stosować jednakowy zapis bibliograficzny. Bibliografia  może być przygotowana według innych stosowanych zasad, np. w systemie nazwisko/data, pod warunkiem zastosowania takiego sposobu redakcji we wszystkich artykułach złożonych do danego zeszytu. W sprawie zasad stosowania przypisów oraz zapisu bibliograficznego w czasopismach – patrz punkt 7.

 

11. Wszystkie przypisy należy umieszczać u dołu strony, do której się odnoszą. Obowiązuje ten sam sposób zapisu jak w przypadku bibliografii, z tą różnicą, że najpierw należy podać inicjały imion, a następnie nazwiska autorów.

 

12. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytacie należy podawać przypis u dołu strony lub w nawiasie kwadratowym nazwisko autora i rok wydania odpowiedniej pozycji literatury oraz cytowaną stronę (np. Iksiński 1980, s. 10). Sposób wyboru cytowania należy do autora publikacji, bądź redaktora tomu lub komitetu redakcyjnego czasopisma: ważne, by był to zapis jednolity w ramach całej publikacji. Dopuszczalne są różne zasady cytowania, np. wg. systemu oksfordzkiego, lub harwardzkiego i innych.

Powrót na górę strony

 

 

 

4. Procedura wydania artykułu w czasopismach.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z ministerialną zawierającą się zasadach oceny czasopism, tzn. dla każdego artykułu wymagane są dwie pozytywne recenzje samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego. W przypadku jednej negatywnej i jednej pozytywnej recenzji, artykuł nie jest kierowany do trzeciego recenzenta. Recenzentów poszczególnych artykułów, po wstępnej ich selekcji, typuje komitet redakcyjny. Stosowana jest zasada „podwójnego ukrycia”, tzn. autor nie wie, kto jest jego recenzentem i recenzent nie zna tożsamości autora recenzowanego artykułu.

Autor dostarcza komitetowi redakcyjnemu poprawioną po uwagach recenzyjnych wersję maszynopisu (wydruk wraz z wersją elektroniczną), streszczeniem w języku angielskim i załączoną na końcu artykułu bibliografią oraz wypełnione i podpisane odręcznie Oświadczenie / zgodna na druk artykułu w języku polskim oraz ewentualnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, formularz ustosunkowania się do opinii szczegółowej recenzenta.

Powrót na górę strony

 

 

5. Wymogi edytorskie dla artykułu w czasopismach.

Pod poniższymi linkami kryją się strony internetowe poszczególnych czasopism. Jeżeli chcą Państwo wydać artykuł w którymś z naszych czasopism, na stronie domowej czasopisma znajdą Państwo wymogi redakcyjne i kontakty do sekretarzy komitetów redakcyjnych. Posiadając napisany artykuł, uprzejmie prosimy o zwracanie się najpierw do sekretarza komitetu redakcyjnego, który wyjaśni wszystkie wątpliwości związane z przygotowaniem artykułu do danego zeszytu naukowego. Wymogi edytorskie są różne dla różnych czasopism, stąd nie umieszczamy w tym miejscu szczegółowych zasad, według których należy przygotować artykuł.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami opublikowanymi na stronach domowych poszczególnych czasopism.

Słupskie Prace Biologiczne

Baltic Coastal Zone

Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Słupskie Prace Geograficzne

Scripta Historica (dawniej Słupskie Studia Historyczne)

Ars Inter Culturas

Polilog. Studia Neofilologiczne

 

Powrót na górę strony

 

 

 

6. Wykaz niezbędnych dokumentów koniecznych w procesie wydania publikacji/artykułu.

Monografie

1. Zgłoszenie do planu wydawniczego monografii lub pracy zbiorowej.

2. Formularz zgłoszenia recenzentów do monografii lub pracy zbiorowej.

3. Formularz ustosunkowania się do opinii szczegółowej recenzenta.

4. Oświadczenie autora o dopuszczeniu monografii do druku po zapoznaniu się ze szczotką publikacji.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

1. Oświadczenie / zgodna na druk artykułu w języku polskim.

2. Formularz ustosunkowania się do opinii szczegółowej recenzenta.

 

Powrót na górę strony

 

 

Z wyrazami szacunku

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Naukowego

Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Słupsk, 1.06.2023 r.