Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka
search
  • Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka
  • Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka

Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka

26,25 zł
Brutto

Migracja zarobkowa jest w Polsce częstą przyczyną długotrwałej i dotkliwej nieobecności rodziców w domu i tym samym ich nieobecności w wychowaniu dzieci. Dotyczy to także sytuacji, w których rodzice czas należny dzieciom przeznaczają na pracę lub inne ważne dla nich zajęcia, a przecież odpowiedzialne wychowanie dokonuje się poprzez „współbycie” starszych i młodszych. Jeśli w procesie wychowania zabraknie któregoś z rodziców bądź obojga z nich, spowoduje to poważne konsekwencje dla dziecka także w późniejszym czasie. W sytuacji długotrwałej nieobecności jednego rodzica, a w szczególności obojga rodziców, więzi międzyosobowe mogą zostać poważnie „okaleczone”, a nawet zerwane. W wielu przypadkach taki model wychowania dziecka „na odległość” sprawia, że staje się ono jako osoba dorosła niezdolne do budowania relacji miłości i trwałych więzi z innymi ludźmi. Przedłużająca się nieobecność rodzica wywołana migracją zarobkową przynosi z jednej strony poprawę statusu materialnego, z drugiej zaś dezorganizację życia rodzinnego i to zarówno w relacjach małżonków, jak i dzieci z rodzicami.
Cel niniejszego opracowania stanowi wskazanie na związek migracji zarobkowej rodziców z sytuacją rodzinną i szkolną dziecka. Pozycja jest dedykowana rodzicom, prawnym opiekunom, nauczycielom i instytucjom, które wspierają współczesne rodziny. (Fragment Wstępu)

Ilość

Wstęp  7


Rozdział 1. Uwarunkowania funkcjonowania rodziny w warunkach migracji zarobkowej rodziców 11
1.1. Analiza pojęcia migracji 11
1.2. Realizacja funkcji rodziny w sytuacji migracji zarobkowej rodziców  21
1.3. Zaspokajanie potrzeb dziecka przez rodzinę objętą migracją zarobkową  37
1.4. Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna dziecka  54
1.5. Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja szkolna dziecka  64

Rozdział 2. Metodyka badań  79
2.1. Przedmiot i cele badań 79
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
2.3. Zmienne i wskaźniki  83
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 86
2.5. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 87
2.6. Organizacja i przebieg badań 89

Rozdział 3. Uwarunkowania sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka z rodzin migracyjnych w świetle badań własnych 93
3.1. Kierunki analiz statystycznych 93
3.2. Rodzice wobec podjętej migracji zarobkowej 95
3.3. Migracje zarobkowe rodzica/rodziców
a sytuacja rodzinna dziecka 119
3.4. Migracja zarobkowa rodzica/rodziców
a sytuacja szkolna dziecka 140
3.5. Udział szkoły, PPP, MOPS, MOPR, GOPS, PCPR, policji oraz kuratora sądowego w opiece nad dzieckiem, którego rodzic/rodzice podjęli migrację zarobkową 149
3.6. Weryfikacja hipotez badawczych 157

Rozdział 4. Pedagogiczny aspekt migracji rodziny. Model działań optymalizacyjnych 165
4.1. Teoretyczne założenia konstrukcji modelu 165
4.2. Prezentacja modelu  166

Bibliografia  171

Aneksy  181

Kwestionariusz ankiety dla ucznia 181
Kwestionariusz ankiety dla rodzica pozostającego w kraju 189
Kwestionariusz ankiety dla opiekuna dziecka 198
Spis rycin  207
Spis tabel  209

978

Opis

Tytuł
Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka
Autor
Dorota Kiełb-Grabarczyk
Rok wydania
2021
Liczba stron
212
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-349-5

Zobacz także